Kto może przyjmować płatności bonem?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i legalnie prowadzisz działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, możesz się znaleźć na naszej liście podmiotów i przyjmować płatności bonem turystycznym. Pamiętaj – jeśli podczas rejestracji podasz nieprawdziwe dane, podlegasz odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zobacz film instruktażowy
Zobacz poradnik dla recepcjonisty i menadżera
Zobacz zobacz, jak przyjmować płatności bonem

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a przyjąłeś płatność bonem, niezwłocznie po otrzymaniu przelewu z ZUS, zwróć płatność przyjętą za pomocą bonu na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, o nr 74 1130 1017 0020 1417 3620 0010, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, oddzielnie dla każdego bonu. W tytule przelewu podajesz numer bonu, z jakiego środki zostały pobrane.


Jak przystąpić do programu?

Zarejestruj się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złóż oświadczenie. Jako przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podajesz następujące dane:


 • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
 • adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
 • numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
 • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
 • nazwę i adres obiektu, w którym będą realizowane usługi hotelarskie, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz adres strony internetowej, jeśli jest prowadzona;
 • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Pochwal się wszystkim!


Rejestrując się w systemie, zobowiązujesz się do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie je realizujesz czy oferujesz, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Pobierz pliki Pobierz księgę znaku


Zgoda na użycie logo Polskiego Bonu Turystycznego i innych materiałów graficznych z nim związanych

Polska Organizacja Turystyczna udziela podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, które zarejestrowały się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), zgody na wykorzystanie znaku słowno-graficznego Polskiego Bonu Turystycznego oraz związanych z nim materiałów graficznych (grafik), umieszczonych na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl. Zgoda na wykorzystanie znaku słowno-graficznego Polskiego Bonu Turystycznego i grafik z nim związanych uprawnia do umieszczenia ich na stronach internetowych, w tym na profilach społecznościowych, wyżej wymienionych podmiotów lub użycia ich w materiałach drukowanych, np. ulotkach, wyłącznie w celu informowania o możliwości dokonywania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego. Wszelkie inne formy wykorzystania znaku słowno-graficznego Polskiego Bonu Turystycznego i materiałów graficznych z nim związanych wymagają uzyskania przez podmioty pisemnej zgody Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prawo do wykorzystania znaku słowno-graficznego Polskiego Bonu Turystycznego i grafik z nim związanych wygasa z chwilą rezygnacji przez wyżej wymieniony podmiot z prawa do przyjmowania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego albo z chwilą usunięcia wyżej wymienionego podmiotu z listy prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.