Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją kampanii informacyjnej

2022-12-22 14:25:12

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

a) Polska Organizacja Turystyczna (POT) - ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa,

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe (imię oraz adres poczty elektronicznej) są przetwarzane w celu ochrony interesu prawnego lub faktycznego w związku z realizowaniem na rzecz beneficjenta działań związanych ze spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym przez Współadministratorów.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z art. 15b ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz art. 26 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym Współadministratorzy są zobowiązani do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, a także usługodawcy realizujący kampanię informacyjną w imieniu Współadministratorów.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom obsługującym takie systemy, z którymi współpracują Współadministratorzy.

6. Pani/Pana dane osobowe związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego będą przechowywane przez okres jaki wymagany jest przepisami prawa, czyli do 31 grudnia 2026 r.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

11. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw.

12. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących jego działania w obszarze realizacji programu Polskiego Bonu Turystycznego.

13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych wyznaczonymi przez Współadministratorów. Dane kontaktowe poniżej wraz z dostępnymi formami kontaktu:

a) Polska Organizacja Turystyczna (POT)

· mailowo: dpo@pot.gov.pl lub

· listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, VI piętro, 01-171 Warszawa.

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

· mailowo: ODO@zus.pl lub

· listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa