BON TURYSTYCZNY – POBIERZ I WYKORZYSTAJ

2022-07-14 12:30:44

Jeszcze do 30 września rodzice mogą zapłacić Polskim Bonem Turystycznym za wypoczynek dzieci lub wspólne wycieczki i wakacyjne wyjazdy. 500 zł dla każdego dziecka do 18 roku życia i 1000 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności to pieniądze, które mogą wspomóc wakacyjny budżet, dlaczego więc z nich nie skorzystać?

Pobranie i korzystanie z bonu turystycznego jest łatwe i nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów. Zakładka „Polski Bon Turystyczny” pojawia się automatycznie na profilach PUE ZUS rodziców lub opiekunów, którzy pobierają 500+. Prosta i intuicyjna procedura rejestracji na portalu PUE ZUS wymaga jedynie potwierdzenia tożsamości za pomocą jednego z trzech narzędzi: profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej w bankach współpracujących z ZUS.

Z pomocą bonu możesz dofinansować rodzinny wyjazd lub pobyt dziecka na kolonii, obozie, szkolnej wycieczce lub zielonej szkole. Jeśli masz bon i wykorzystaliście jego część już wcześniej, wciąż możecie skorzystać z pozostałej kwoty np. podczas krótkiej wycieczki w najbliższą okolicę – program pozwala na płacenie bonem kilkukrotnie, do wyczerpania pełnej kwoty.

Aktywacja bonu nie oznacza konieczności natychmiastowego wykorzystania dofinansowania, ale czas na to upływa 30 września 2022 roku. Dla wszystkich zapominalskich, który nie zużyli całości środków przysługujących im w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, Polska Organizacja Turystyczna przygotowała kampanię SMS i mailingową przypominającą o ostatecznym terminie ważności bonu turystycznego.

Dla rodziców, którzy dopiero planują aktywację bonu, przygotowaliśmy krótki przewodnik, jak pobrać Polski Bon Turystyczny, jak aktywować dodatkowe świadczenie dla dziecka z niepełnosprawnością i co zrobić, jeśli na swoim profilu PUE ZUS nie widzisz zakładki z bonem. Sprawdź: https://bonturystyczny.polska.travel/aktywuj-bon

Nie zwlekaj i już teraz aktywuj swój bon!

 

INFORMACJA RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją kampanii informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

a) Polska Organizacja Turystyczna (POT) - ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe (imię, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) są przetwarzane w celu ochrony interesu prawnego lub faktycznego w związku z realizowaniem na rzecz beneficjenta działań związanych ze spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym przez Współadministratorów.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z art. 15b ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz art. 26 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym Współadministratorzy są zobowiązani do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, a także usługodawcy realizujący kampanię informacyjną w imieniu Współadministratorów.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom obsługującym takie systemy, z którymi współpracują Współadministratorzy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki wymagany jest przepisami prawa, czyli do 31 grudnia 2026 r.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

11. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw.

12. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących jego działania w obszarze realizacji programu Polskiego Bonu Turystycznego.

13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych wyznaczonymi przez Współadministratorów. Dane kontaktowe poniżej wraz z dostępnymi formami kontaktu:

a) Polska Organizacja Turystyczna (POT)

  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

  • mailowo: ODO@zus.pl lub
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa.